Naše škola - Kontakty, profil školy


Vloženo: 5.02. 2012 v 18:08

Název školy

Zřizovatel

Základní škola, Klášterec nad Ohří,
Školní 519, okres Chomutov 

431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov
ID datové schránky: gushpbi
IČO: 46787593
Číslo účtu školy: 265504634/0600
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše čp. 85
431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov
kraj Ústecký
IČO: 00261939

 

Typ organizace

příspěvková organizace

Vedení školy:

Funkce

Jméno a mailový kontakt

Telefony

Sekretariát

Danka Chloubová

+420 474 375 575

Ředitelka školy

Ing . Monika Bártová

+420 774 360 736
+420 474 371 500

Zástupce ředitele školy

Mgr. Doris Homolková

+420 474 375 575

Výchovný poradce - kariérové poradenství

Mgr. Jitka Řebíčková

+420 474 375 575

Výchovný poradce - výchovné a výukové problémy

Mgr. Jana Hortová

+420 474 376 920

Koordinátor ICT a ŠVP

Mgr. Miloslav Hrachovec

+420 474 375 575

Preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Iva Máchová

+420 474 375 575

Koordinátor evaluace a EVVO

Mgr. Jana Hortová

+420 474 376 920

Vedoucí školní jídelny

Jana Baránková

+420 474 375 689

Školní družina

Vladimíra Bartušková

+420 731 155 290

Školník

Jaromír Benda

+420 605 278 448

 

Charakteristika 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení ze dne 13. 6. 2000 s účinností od 1. 9. 2002 pod č.j.: PaO 323 / 2000
Identifikátor zařízení: 600 077 489    
Základní škola IZO: 102 129 541 kapacita 450 žáků
Školní jídelna IZO: 102 653 534 kapacita 400 stravovaných
Školní družina IZO: 116 200 201 kapacita 120 žáků
IČ: 46787593    
DIČ: CZ46787593    

Škola leží na severozápadním okraji Klášterce nad Ohří v zajímavé lokalitě nedaleko městské odpočinkové zóny. Okolí je klidné, bez rušivých vlivů.

Velikost školy

     Počet žáků a tříd se vlivem demografického vývoje stabilizoval. V současné době probíhá výuka v osmnácti třídách, průměrný počet je žáků je 22. Současný stav umožňuje nadstandardní pojetí odborných učeben a laboratoří s ohledem na profilaci školy v oblasti přírodních věd a informatiky. Škola byla projektována na počet 22 tříd s kapacitou 600 žáků. S ohledem na splnění požadavků vyhlášky č. 410/2005Sb., a zák.258/2000 Sb., byla kapacita jednotlivých součástí upravena

Vybavení školy

     Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony. Pavilon II. stupně, I. stupně, tělocvičen a odborných pracoven ( výpočetní technika, laboratoř chemie a dílna technických prací ). V samostatné budově je úsek stravování a mimoškolní výchovy. Venkovní areál je dotvářen školním multifunkčním sportovištěm a školní zahradou.
Objekt je koncipován na 22 kmenových tříd s dostatečným prostorem pro odborné učebny, laboratoře a ostatní zázemí nutné k zajištění kvalitní výuky. Ve škole jsou 3 počítačové učebny, 4 jazykové učebny, laboratoře pro fyziku, chemii a biologii, odborné učebny pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů, knihovna se studovnou, učebna hudební i výtvarné výchovy, dvě tělocvičny. Všechny odborné učebny a specializované prostory jsou dobře vybavené, k dispozici pro výuku jsou moderní technická zařízení – DVD přehrávače, VHS rekordery, dataprojektory, interaktivní tabule apod.
Chloubou školy je komplexně řešená počítačová síť, převyšující požadavky ICT standardu. Celkem je do sítě připojeno 95 stanic, z nichž 62 slouží pro výuku. V době mimo vyučování a o přestávkách mají žáci k dispozici 3 počítače na chodbě pavilonu U12. Počet přípojných míst v kabinetech pedagogů a učebnách odpovídá požadavkům.

Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a všichni učitelé této možnosti využívají. Systém DVPP je vzhledem k běžnému standardu vysoce nadprůměrný a umožňuje aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti realizace školního vzdělávacího programu.

Výchovné a kariérní poradenství – spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Jitka Řebíčková, která má pro tuto funkci patřičnou kvalifikaci. Spolupracuje s PPP Ústeckého kraje pracoviště Kadaň a s dalšími subjekty v oblasti výchovného a kariérního poradenství.