Náhradní zápis žáků do prvních tříd


Vloženo: 22.04. 2018 v 18:02

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

S sebou potřebujete: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců (nebo pas a doklad o pobytu u cizích státních příslušníků).     

V případě, že chcete pro své dítě odklad školní docházky, přineste s sebou doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zákonní zástupci dětí, které dostaly odklad školní docházky, mají povinnost se další rok opět dostavit k novému zápisu.

Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2012 (tj. k 1. 9. 2018 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Zápis probíhá formou pohovoru, kdy se jedna paní učitelka věnuje dítěti a druhá s rodiči vypisuje příslušné formuláře.

Před dnem zápisu, prosím, děti nestresujte, nestrašte je školou ... Chceme, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšily. I my se těšíme na nové žáčky a přejeme jak dětem, tak i rodičům co nejklidnější a příjemná léta školní docházky.   

Další důležité informace:

1. Výběr základní školy
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

2. Doporučuje se, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: 
- o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
- údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

3. Souhlas zákonného zástupce se zápisem dítěte do prvního ročníku základní školy
Oba zákonní zástupci májí právo rozhodovat o základní škole, kterou bude dítě navštěvovat. Žádost o přestup a přijetí do prvního ročníku základní školy by měla být podána oběma rodiči jakožto zákonnými zástupci nebo doložena souhlasem druhého rodiče. V případě, že zastupuje dítě jeden zákonný zástupce, se kterým druhý zákonný zástupce nežije ve společné domácnosti, je lépe přinést k zápisu souhlas se zápisem do prvního ročníku základní školy. Tento souhlas naleznete v příloze tohoto příspěvku.