Omluvenky


Vloženo: 16.02. 2012 v 19:28

Omluvenky

Omluvenky můžete zasílat prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři) nebo emailem třídnímu učiteli žáka (najdete v záložce Pedagogický sbor)


E-mail:

Jako předmět zprávy uveďte: OMLUVENKA

Zpráva musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Jméno žáka.
  2. Třídu žáka.
  3. Důvod nepřítomnosti.
  4. Datum nebo období, na které se omluva vztahuje.
  5. Jméno odesílatele (zákonného zástupce).

Informace o uvolňování žáků z výuky

Z důvodů zajištění bezpečnosti budou žáci 1. - 5. ročníku z vyučování uvolňováni pouze v doprovodu zákonného zástupce. Žáci 6. - 9. ročníku pouze na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem.

Školy, rodiče a žáci postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 651/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již 1. den, nejpozději třetí kalendářní den. Po návratu dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti písemně na omluvném listu v žákovské knížce (notýsku) s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na základě písemné žádosti rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den příslušný třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.